top of page

Algemene Voorwaarden Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan de Ontwerper verstrekte gegevens waarop de Ontwerper de offerte baseert.

 

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd.

 

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

 

2.1 De Ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Ontwerper de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

 

2.3 Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Ontwerper:

 • het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

 • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

 • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

 

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

 

3 Inschakelen van derden

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Ontwerper, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 

3.2 Wanneer de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Ontwerper namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. De Ontwerper stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

 

3.4 Wanneer de Ontwerper, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de Ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 

3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

3.6 De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Ontwerper zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan de Ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

 

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

4.3 De Ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de Ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Ontwerper, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en de Ontwerper jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen.

 

 

5 Gebruik van het resultaat

 

5.1  Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de overeenkomst met de Ontwerper, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

 

5.2  Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

 

5.3  Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

 

5.4  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

 

5.5  Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer) toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te (laten) werken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;

c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

 

5.6  De Ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

 

6 Honorarium en kosten

 

6.1  De Ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen vergoeding.

 

6.2  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

 

6.3  Wanneer de Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De Ontwerper zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7 Betaling en opschorting

 

7.1  De Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag de Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

 

7.2  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 

7.3  Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Ontwerper totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Ontwerper zijn voldaan.

 

7.4  Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

 

7.5  De Ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Ontwerper door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

 

8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

8.1  Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

 

8.2  Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de Ontwerper, of wanneer de Ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.3  De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.4  Zowel de Ontwerper als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

 

8.5  Wanneer de werkzaamheden van de Ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Ontwerper blijft afnemen, dan wel de Ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

 

 

9 Garanties en vrijwaringen

 

9.1 De Ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper, of door de Ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Ontwerper jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

 

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

10 Aansprakelijkheid

 

10.1 De Ontwerper is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van de Ontwerper voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwerper, is de totale aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het honorarium van de Ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de Ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

 

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 

11 Privacy

 

11.1 Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Ontwerper als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

12 Overmacht

 

12.1 Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de

nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

12.2 Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 

12.3 Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.

 

12.4 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

12.5 In het geval van overmacht heeft de Ontwerper recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de Ontwerper reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

 

 

13 Overige bepalingen

 

13.1  Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij de Ontwerper hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

 

13.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwerper.

 

13.3  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Ontwerper of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.

 

13.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

13.5  De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

13.6  Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De Ontwerper zal Opdrachtgever hierover informeren.

 

13.7  Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de Ontwerper, kennis van geschillen tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Producten

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Ontwerper: het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt;

b. Koper: de wederpartij van de ontwerper;

c. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d. Consumentenkoop: de koop tussen ontwerper en consument;

e. koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1 De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen de ontwerper en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2.3 De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

3 Prijswijziging

 

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

 

3.2 De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

 

4 Levering

4.1 De ontwerper vermeldt een levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

4.2 Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper zijn ontvangen.

 

4.3 Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

 

 

5 Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.

 

 

6 Ontbinding en retournering

6.1  Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van de ontwerper wijzigen of annuleren. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping op de website van de ontwerper.

 

6.2  Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de ontwerper ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.3  De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan de ontwerper heeft medegedeeld terug te zenden. De ontwerper mag wachten met terugbetaling totdat de ontwerper het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

 

6.4 Art. 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

 1. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de ontwerper geen invloed heeft;

 2. zaken die:
  1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4) snel kunnen bederven of verouderen;

 3. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;

 4. kranten of tijdschriften; of

 5. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven (7) werkdagen is verstreken.

 

6.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper, op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

7 Betaling

 

7.1  De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

 

7.2  Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

 

7.3  Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

- Minimumtarief € 40,00
- 15% over eerste € 2.500,00
- 10% over volgende € 2.500,00
- 5% over volgende € 5.000,00
- 1% over volgende € 190.000,00
- 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

 

7.4  Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal de ontwerper aan de consument een aanmaning versturen, waarin de ontwerper een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

 

 

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1  Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of

c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.

 

​​8.2  In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

 

 

9 Garanties en reclames

 

9.1  De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

 

9.2  Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

 

9.3  De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.

9.4  Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

 

9.5  Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

 

 

10 Rechten van intellectuele eigendom

 

10.1  De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

10.2  Indien en voor zover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 

 

11 Aansprakelijkheid voor schade

 

11.1 De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of

e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

 

11.2  Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 

11.3  Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

 

11.4  De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

 

11.5  Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;

b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

 

 

12 Overmacht

 

12.1  Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

 

12.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

 

 

13 Nederlands recht en bevoegde rechter

 

13.1  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

13.2  In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

 

13.3  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

14 Overige bepalingen

 

14.1  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

14.2  Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

bottom of page